Uppförandekod

Samarbete

WR Controls Groups globala verksamhet ska utföras i enlighet med nedanstående riktlinjer i samtliga anläggningar världen över. Då det är kulturella skillnader och olika värderingar inom vår organisation är det extra viktigt att vi samtliga arbetar i enlighet med dessa principer:

  • All anställning hos oss är frivillig.
  • Arbetstagarna får inte vara under åldern för obligatorisk skolgång i respektive land. 
  • Vi följer samtliga arbets- och anställningslagar i respektive land.
  • Vi ska inte särbehandla när det gäller anställning och dess form utifrån kön, religion, nationalitet, ålder, sexuell läggning, etnicitet eller politisk åsikt.
  • Vi respekterar individens rättigheter, sköter verksamheten med integritet och ärlighet samt tar ansvar för våra handlingar.
  • Vi ska samarbeta med våra anställda för att kontinuerligt skapa bättre och säkrare arbetsplatser.
  • Våra anläggningar skall uppfylla respektive lands lagstadgade och avtalade säkerhetsregler.
  • Inom ramarna för en sund affärsverksamhet verkar vi för demokrati och ett öppet samhälle.
  • Vi accepterar inte någon form av korruption eller mutor. Respektive medarbetare ska ha kunskap om vad som klassas som muta. Representation är tillåtet, men ska ske med måttfullhet och med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner i frågan samt vara helt i linje med lokal lagstiftning.
  • Missförhållanden i olika bolag i koncernen kan rapporteras genom mail: whistleblower@wrcontrols.eu till koncernledningen i moderbolaget samt VD:ar i våra dotterbolag.